Former Rectors

HSUEH Shou
Sheng

(1987 – 1991)
(1981 – 1986)

LIN Ta Kuang

(1986 – 1987)

LI Tianqing

(1991 – 1994)

Mário Nascimento
FERREIRA

(1994 – 1997)

ZHOU Ligao

(1997 – 1999)

IU Vai Pan

(1999 – 2008)

Wei ZHAO

(2008 – 2018)